Nabídka seminářů

Líný znamená být chytrý a efektivní...

Můžete vybírat z aktuálně školených témat:

Líný učitel

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Seminář ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny – a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu tento seminář může velmi účinně a prakticky napomoci.

 • Líný učitel vyučuje
 • Líný učitel hodnotí
 • Líný učitel a jeho time management
 • Psychologie učiteli pomáhá
 • ­Ve třídě pracují žáci
 • ­Symetrie vyučování

Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.


Alternativní a podporující výukové metody

Seminář je věnován úplnému základu práce učitele: dobré didaktice, především výukovým metodám. Právě metody, výukové aktivity, formy práce jsou tím, na čem se staví vyučování. Základem dobré výuky je mít dostatečné možnosti didakticky připravit učivo, získat zájem a motivaci žáků nabídkou správné vzdělávací nabídky.

 • Výukové metody a jejich zasazení do třídního klimatu
 • Alternativní a klasické vyučovací metody – jejich klady a zápory
 • ­Co je při vyučování důležité
 • ­Alternativní způsoby výuky – projektové vyučování, kooperativní učení, práce s textem, vzájemné učení žáků, povinné a nepovinné úkoly, kruhový systém, komunitní kruh a mnoho jiných.
 • Výukové metod alternativních škol (daltonské, waldorfské aj.)
 • Hodnocení alternativních metod
 • ­Vedení třídy při alternativních způsobech výuky – odměny, kázeň, motivace
 • ­Diskuse

Účastníci školení budou schopni posoudit klady a zápory alternativních a klasických vyučovacích metod a poznají jejich důležitost při budování klimatu ve školní třídě. Získají informace o podstatě jednotlivých způsobů výuky a o možnostech jejich využití. Rozšíří své portfolio výukových metod a získají dovednost správně je hodnotit. Budou znát zásady pro vedení třídy při používání těchto způsobů. V diskusi vyhodnotí reálné možnosti uplatnění metod ve výuce. Akce je vedena seminární, činnostní formou.


Hodnocení a sebehodnocení žáka

Cílem semináře je doplnit dovednosti účastníků o nové poznatky v oblasti hodnocení, seznámit je s dalšími způsoby, používanými v jiných školských systémech. To vše souvisí s filozofií vzdělávacího působení na žáky nebo studenty, která by měla být pozitivně působící a nesoutěživá, která podporuje vhodné edukační klima a o které také pojednávají jednotlivá témata semináře. Účastníci si prakticky vyzkouší nové způsoby hodnocení a získají i další praktické náměty do své praxe.

• Jaký je účel hodnocení, co je to hodnocení ?
• Povzbuzující reakce
• Nevýhody současného klasifikování
• Doplňkové formy hodnocení
• Slovní hodnocení versus známky
• Formativní a normativní hodnocení
• Individuální a sociální vztahová norma – jak vlastně hodnotit?
• Psychologické aspekty hodnocení:
• To by se učiteli stát nemělo! (některé hodnotící systémy)
• Vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků
• Reflexe z praxe
• Závěrečné shrnutí: co je tedy při hodnocení důležité?


Odměny a tresty ve školní praxi

Odměny a tresty ve výchově mají své opodstatnění, ale jejich chybné využití znamená velká rizika. V současné době se změnili žáci, kteří do škol přicházejí – musí se proto změnit i pedagogické prostředky pro udržení kázně i pro morální výchovu. Vyučující si často kladou otázky: jak si udržet autoritu, jak ve třídě zajistit klid, čeho se vyvarovat, jak řešit problematické situace, např. neustálé porušování pravidel apod. Školení pod vedením zkušeného pedagoga a autora knihy Odměny a tresty ve školní praxi nabídne pedagogům odpovědi.

 • ­Kázeň jako součást klimatu třídy a školy
 • Školní prostředí, autorita a kázeň
 • ­Odměny – proč a jak odměňovat
 • ­Tresty – zásady trestání, druhy trestů, strategie řešení kázeňských problémů
 • Kazuistika
 • Pravidla chování a jejich dodržování
 • Zpětná vazba, sociometrie a další pomocníci učitele
 • Příklady z praxe a jejich řešení

Účastníci školení získají přehled o významu a druzích odměn a trestů, které mohou využívat ve své školní praxi. Budou schopni posoudit vliv odměn a trestů na školní prostředí, kázeň i morálku. Naučí se na konkrétních ilustrativních kazuistikách ze školních tříd používat teoretické znalostí v denním životě učitele.


Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči

• Spolupráce učitele a rodiče – její význam a cíle.
• Způsoby spolupráce na úrovni školy.
• Způsoby spolupráce na úrovni třídy.
• Třídní schůzka – aktuální stav, klady a zápory.
• Nová třídní schůzka.
• Domácí úkoly – specifická interakce učitelů s rodiči.
• Komunikace s rodičem.
• Příklady dobré praxe, diskuse.

Tento seminář představí účastníkům četné způsoby zkvalitnění spolupráce učitele s rodiči žáků. Zaměřuje se na důležité prvky této interakce: na třídní schůzku, na komunikaci s rodiči a na způsoby spolupráce rodiče se školou – jak na školní, tak i na třídní úrovni. Program je realizován různými edukačními způsoby: prtacuje se seminárním způsobem, prezentovány jsou fotografie a výsledky šetření, součástí je i dovednostní výcvik komunikace.


Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak ho zjišťovat

Seminář je veden aktivní, aktivně komunikační formou s využitím diskuze, kazuistikou a analýzou získaných výsledků a týmové práce, účastníci si vyzkoušejí změřit klima a interpretovat výsledky měření.

• Co je to třídní klima?
• Jak podporovat vhodné klima?
• Jak záměrně působit na složky klimatu?
• Měření, analýza a interpretace výsledků
• Sociometrie a její využití
• Suportivní edukace, podporující klima
• Klima a jeho měření
• Shrnutí problematiky, příklady z praxe

Učitelé se snaží ve svých třídách získávat zpětnou vazbu od žáků nebo studentů. Jeden z nejúčinnějších způsobů je měření třídního klimatu a realizacesociometrického měření. Seminář mimo jiné slouží k předání poznatků účastníkům o této problematice a k jejich získání dovedností, jak klima měřit a jak interpretovat zjištěné výsledky. Seminář také prezentuje další způsoby získávání zpětné vazby, včetně sociometrických technik.